Cookie beleid ZSGOWMS

De website van ZSGOWMS is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Pesten

Pestprotocol en Gedragsregels (voor leden)

In dit pestprotocol is vastgelegd hoe wij binnen onze vereniging het pesten zoveel mogelijk willen voorkomen en, als het zich toch voordoet, welke maatregelen wij treffen tegen pestgedrag.

 

Waarom dit pestprotocol?

ZSGOWMS hanteert binnen de club een zero tolerance beleid tegen pestgedrag, ongeacht wie hierbij betrokken is. Dit beleid geld voor alle deelnemers, inclusief train(st)ers en hun familieleden.

Het is van belang dat dit beleid zonder uitzondering wordt nageleefd om een veilige en positieve omgeving voor alle kinderen te waarborgen.

ZSGOWMS wil haar leden een omgeving bieden waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Pesten verstoort dat en helaas gebeurt pesten overal. Het is belangrijk om een duidelijk beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen als binnen onze vereniging wordt gepest.

Pesten gebeurt in een omgeving waar dat mogelijk is of mogelijk wordt gemaakt. En waar het mogelijk is om te pesten voelen spelers zich doorgaans niet fijn en niet veilig. Dit geldt niet alleen voor de spelers die gepest worden, maar ook voor de spelers die erbij staan.

Om pesten zoveel mogelijk te voorkomen, hebben we de inzet van de train(st)ers en de leid(st)ers nodig: zij bepalen voor een belangrijk deel de sfeer en het klimaat binnen een team. Vandaar dat in dit pestprotocol veel aandacht wordt besteed aan de rol die train(st)ers en de leid(st)ers vervullen om pestgedrag binnen hun teams tegen te gaan.

Naast dit protocol zijn er ook onze vertrouwenscontactpersonen die benaderd kunnen worden door de gepeste speler, zijn/haar ouders of train(st)er/leid(st)er. De vertrouwenscontactpersonen zijn  te bereiken via het emailadres:  [email protected]. Zie ook het onderdeel “sociale veiligheid” op de website van de ZSGOWMS.

 

De 10 regels van dit pestprotocol

 • Je beoordeelt een andere speler niet op zijn/haar uiterlijk;
 • Je sluit een andere speler niet buiten van activiteiten;
 • Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander;
 • Je scheldt een andere speler niet uit en je verzint geen bijnamen;
 • Je lacht een andere speler niet uit en je roddelt niet over andere spelers;
 • Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn;
 • Je accepteert een andere speler zoals hij of zij is;
 • Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen;
 • Als je zelf ruzie hebt, praat je het eerst uit; lukt dat niet dan meld je dat bij de train(st)er of leid(st)er; doet deze niks zoek dan de jeugd coördinator op.
 • Als je ziet dat een speler gepest wordt, dan vertel je dat aan de train(st)er of de leid(st)er.  Dat is geen klikken!!!!
 • Geen aandacht aan de pester schenken. Blijft de pester doorgaan, dan aan de leider vertellen.
 • Luisteren naar elkaar.
 • Nieuwkomers in het team goed ontvangen en goed opvangen.
 • Als je gepest wordt, praat er over, je moet het niet geheim houden.

 

De uitgangspunten bij het pestprotocol

Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem voor iedereen bij ZSGOWMS, dus zowel voor de train(st)ers en de leid(st)ers als voor de ouders, de gepeste spelers, de pesters en de “zwijgende” groep spelers.

ZSGOWMS heeft een inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken door het scheppen van een veilig klimaat waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt ervaren en niet wordt geaccepteerd.

Train(st)ers en de leid(st)ers moeten tijdig inzien en alert zijn op pestgedrag in algemene zin. Indien pestgedrag optreedt, moeten zij duidelijk stelling en actie ondernemen tegen dit pestgedrag.

Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen weer optreedt, wordt de uitgewerkte procedure uitgevoerd. 


Voorbeelden van pestgedrag

 • Allereerst moeten een aantal clichés uit de wereld worden geholpen:
 • Pesten hoort er een beetje bij; dit is niet waar
 • Ik ben een train(st)er/ik ben een coach, geen opvoeder; dit is niet waar
 • Iedereen moet tegen een grapje kunnen;  dit is niet waar
 • Hij/zij lokt het zelf uit; dit is niet altijd waar


Hieronder volgen 5 categorieën van pestgedrag met voorbeelden van de genoemde vorm:

 

Verbaal

Schelden, dreigen, belachelijk maken, uitlachen of een bijnaam geven op basis van lichaamskenmerken, (etnische) afkomst, geloof of seksuele voorkeur, ongewenste sms’jes sturen, via WhatsApp/mail/chatprogramma’s opmerkingen verspreiden, het gebruiken van mobiele telefoons of websites met de bedoeling iemand zwart te maken door het verzenden van opmerkingen en of foto’s of filmpjes.

Fysiek:

Trekken, duwen, spugen, schoppen, slaan, laten struikelen, krabben, bijten, aan de haren trekken of andere fysieke handelingen die niet gewenst zijn.

Intimidatie:

Een speler achterna blijven lopen of ergens opwachten, iemand in de val laten lopen, de doorgang versperren of klem zetten tussen de fietsen, dwingen om bezit af te geven of geld of andere zaken mee naar de club te nemen; seksuele intimidatie of andere intimiderende acties die niet gewenst zijn.

Isolatie/uitsluiten:

Samen met andere spelers een speler isoleren, zodat de speler bijvoorbeeld geen bericht krijgt van een wijziging van vertrektijd of voor leuke dingen binnen de vereniging. Speler voortdurend buitensluiten en duidelijk maken dat hij/zij ongewenst is. De speler wordt niet aangespeeld, mag niet meefietsen naar huis, etc.

Stelen of vernielen van bezittingen:

Beschadigen, afpakken en kapot maken van spullen: niet respectvol omgaan met andermans bezittingen. 

De pestkoppen (daders)

Spelers die pesten zijn vaak juist fysiek wel de sterksten uit de groep. Ze kunnen zich permitteren om zich agressiever op te stellen en ze reageren dan ook met dreiging van geweld of de indirecte inzet van geweld. Pesters kunnen zich ook gesteund voelen door de ouder omdat deze een rol heeft binnen de organisatie.

 

De meelopers en de andere spelers

De meeste spelers zijn niet direct betrokken bij pesten in de direct actieve rol van pester. Sommige spelers behouden enige afstand en andere spelers doen incidenteel mee. Dit zijn de zogenaamde “meelopers”.

Wij maken geen onderscheid tussen meelopers en pesters. Ze behoren tot dezelfde groep pesters.

 

De ouders

Wanneer spelers worden gepest, durven ze dit in de meeste gevallen niet aan hun ouders te vertellen. Ze kunnen bang zijn dat hun ouders naar de pester gaan, het aan de leid(st)er/train(st)er vertellen en dat deze het verkeerd aanpakt of dat de pester er later weer op terugkomt. Ze zijn bang dat het dan alleen maar erger wordt. De ouder wil maar een ding en dat is dat het pestgedrag ogenblikkelijk stopt. Ouders die zich melden met pestgedrag worden door ZSGO altijd serieus genomen. De ouders van het pestende kind moeten een actieve rol met hun eigen kind hebben om pesten tegen te gaan. Gebeurt dit niet dan vallen deze helaas onder het zelfde kopje “pesters”.

 

Preventieve maatregelen

De leid(st)er/train(st)er bespreekt met de spelers de algemene afspraken en regels in het team aan het begin van het voetbalseizoen en herhaalt deze indien nodig. Het onderling plagen en pesten wordt hier benoemd en de regels van het pestprotocol worden expliciet besproken. Er wordt duidelijk gemaakt dat pesten niet wordt getolereerd.

Leid(st)ers/train(st)ers hebben een voorbeeldfunctie. Vloeken, tieren, klagen bij de scheidsrechter/assistent scheidsrechter als de resultaten tegenvallen of het niet zo gaat zoals men wenst is geen voorbeeld voor de spelers. 


 Maatregelen tegen pesten

Als opgemerkt wordt dat een speler wordt gepest, onderneemt de leid(st)/train(st)er de volgende stappen:

 • Praten met de gepeste speler. (niet over daders en slachtoffers, dit stigmatiseert)
 • Praten met de pestende speler (idem)
 • Samen met de beide spelers praten en afspraken maken (idem)
 • Bespreken van de omgangsvormen en gewenst gedrag binnen het team met alle spelers en de consequenties als men zich hier niet aan houdt
 • Altijd complimenten maken naar de spelers voor wat ze wel goed doen.
 • Een gesprek met de ouder zal altijd volgen. 

Als een train(st)er dit niet oppakt of onvoldoende oppakt dan volgt er een gesprek met de train(st)er.

   

Strafmaatregelen

Indien er sprake is van herhaald pestgedrag worden de ouders van de pester in het bijzijn van de pester op de hoogte gesteld van de ongewenste gebeurtenissen in een persoonlijk gesprek. Hierbij is ook een lid van de jeugdcommissie / jeugd coördinator aanwezig. Aan het eind van dit oudergesprek worden de afspraken met de pester uitdrukkelijk doorgesproken en ook vastgelegd.

Ook de op te leggen sancties bij overtreding van de afspraken worden daarbij vermeld. Gedacht kan worden aan het vaker reserve staan, ballen opruimen of een time-out. Gekeken wordt wat er op dat moment voor die situatie de beste sanctie is.

Indien het pestgedrag van de pester niet aanzienlijk verbetert en /of de ouders van de pester werken onvoldoende mee om het probleem aan te pakken, kan de jeugdcommissie overgaan tot uitsluiting van een aantal wedstrijden (schorsing). Uiteindelijk kan de pestende speler ook geroyeerd worden van de club.

Daarnaast wordt met het hele team besproken, op het niveau van de spelers, dat sportiviteit niet alleen in de sportprestaties zit, maar ook in een sociale (sportieve) omgang met elkaar. 

 

Hulp aan de ouders

Voor de ouders van de gepeste speler is het van belang dat de ZSGOWMS ernst maakt met de aanpak van het pesten. Met de ouders van de gepeste speler zal overleg zijn over de aanpak en de begeleiding van hun kind. De ouders van de pesters moeten absoluut op de hoogte zijn van wat er met hun kind gebeurt. Zij hebben er recht op te weten dat hun kind in sociaal opzicht bepaald zorgwekkend gedrag vertoont en dringend verbetering behoeft.

Ouders kunnen hun kinderen zeggen dat zij het niet acceptabel vinden als spelers elkaar pesten. Dat als hun kind dit ziet, het zeker niet mee moet doen met het pesten, maar hiertegen stelling moet nemen. En dat als hun kind ziet dat een speler wordt gepest, hij of zij dit altijd aan de ouders of aan de leid(st)er/train(st)er moet vertellen, dat dit absoluut geen klikken is.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Als een leid(st)er/train(st)er hulp of advies nodig heeft kan hij zich wenden tot de vertrouwenscontactpersoon. Ook de spelers en de ouders kunnen een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon luistert en begeleidt. In overleg wordt bekeken of en zo ja welke vervolgstappen moeten worden genomen. De vertrouwenscontactpersoon informeert alle betrokkenen over de procedures en zoekt naar een bemiddelaar of verwijst naar een hulpverlener. Ook kan de vertrouwenscontactpersoon helpen bij het indienen van een formele klacht.

De vertrouwenscontactpersoon is er dus voor iedereen binnen de vereniging wanneer nodig.

Contactgegevens vertrouwenscontactpersoon:


Diny_de_Vries.jpg
Diny De Vries
Telefoonnummer: 06-22035599
Email: [email protected]

Copyright © 2024 ZSGOWMS Alle rechten voorbehouden

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!